Hopp til hovedinnhold
Bosch i Norge
Bærekraft, verdier og compliance

Vårt ansvar

For Bosch konsernet betyr bærekraft å sikre selskapets langsiktige suksess, samtidig som vi beskytter miljøet for fremtidige generasjoner. Vi streber etter å gjøre fornybar energi rimeligere og mobilitet enda tryggere, renere og mer økonomisk, og å utvikle miljøvennlige produkter.

Klar strategi for mer bærekraft

Boschs bærekraftsstrategi er basert på konkrete mål på alle fokusområdene. Vi har jobbet konsekvent for å nå disse målene i mange år nå.

Grafisk fremstilling av Boschs bærekraftsvisjon: De seks dimensjonene i visjonen er vist i form av en sekskant. Dimensjonen klimahandling inkluderer emnene «redusere CO₂-utslipp» og «energieffektivet og fornybare energier». Dimensjonen vann inkluderer emnene «vannmangel» og «vannkvalitet». Dimensjonen sirkulær økonomi inkluderer emnene «materialeffektivitet» og «Second Life». Dimensjonen mangfold inkluderer emnene «likhet» og «inkludering». Dimensjonen menneskerettigheter inkluderer emnene «ansvar» og «transparens». Dimensjonen helse inkluderer emnene «sikkerhet på arbeidsplassen» og «bekymringsverdige stoffer». Midt på sekskanten står det «New Dimensions Sustainability 2025».
Visjonen «Nye dimensjoner – bærekraft 2025».

Bærekraft defineres ofte som en balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale aspekter. Samtidig har bærekraft blitt et etablert konsept på kapitalmarkedene i form av fortkortelsen ESG (environment, social, governance; miljø, samfunnsansvar og selskapsledelse). Vår brede definisjon av bærekraft kombinerer begge disse tilnærmingene. Den former vår bærekraftshåndtering, gir klare føringer på alle nivåer og sikrer at våre handlinger er effektive. Ved å handle lønnsomt, miljøvennlig og sosialt ansvarlig ønsker vi å forbedre menneskers livskvalitet og sikre levebrødet for nåværende og fremtidige generasjoner.

Vår visjon «Nye dimensjoner – bærekraft 2025» omsetter denne ambisjonen til noe håndgripelig. Disse målene er avledet fra megatrendene som påvirker vårt konsern, samt funnene i vår materialitetsanalyse. De danner rammen for våre aktiviteter de neste årene.

Fakta og tall

Åpen og ærlig, bred og transparent – det er målestokkene for vår bærekraftsrapportering. Vi ønsker tross alt å være en ansvarlig og pålitelig samfunnsaktør.

Boschs bærekraftsrapport

Boschs bærekraftsrapport

Gjennom vår årlige faktabok gjør vi våre handlinger transparente – bredt og sammenlignbart, i henhold til retningslinjene i vårt globale rapporteringsinitiativ.

Logo Miljøfyrtårn sertifisert virksomhet

Bosch Norge har blitt Miljøfyrtårn

I maj 2022 har Bosch Norge blitt Miljøfyrtårn-sertifisert.

Bosch Norge - Åpenhetsloven

I forbindelse med den nye norske åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022, er Robert Bosch AS forpliktet til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden og gi alle som etterspør informasjon om funn og tiltak.

Våre verdier - hva vi bygger på

Verdiene våre gjenspeiler måten vi driver virksomheten på. Vår profesjonelle etikk når vi møter forretningspartnere, investorer, medarbeidere og samfunnet.

Fremtids- og resultatorientering

Våre handlinger har fokus på resultater. Det gir oss mulighet til å sikre vår fremtid. Det skaper også en sunn basis for virksomhetens og stiftelsens sosiale initiativer.

Ansvarlighet og bæredyktighet

Vi handler med omtanke og ansvarlighet til det beste for samfunnet og miljøet.

Initiativ og konsekvens

Vi handler på eget initiativ, tar ansvar som entreprenør og jobber målrettet.

Åpenhet og tillit

Vi kommuniserer viktige saker i selskaper til rett tid og på en åpen måte. Dette er det beste grunnlaget for et forhold basert på tillit.

Rettferdighet

Vi gir våre kollegaer og forretningspartnere en rettferdig behandling og ser dette som hjørnesteinen i vår virksomhetssuksess.

Pålitelighet, troverdighet og legalitet

Vi lover kun det vi kan holde, betrakter avtaler som bindende, respekterer og overholder lovgivningen i alle våre forretningstransaksjoner.

Mangfoldighet

Vi setter pris på og oppmuntrer til mangfoldighet pga. den berikelse det gir, og ser det som absolutt nødvendig for vår suksess

Tegning av Robert Bosch

På lang sikt vil en ærlig og rettferdig tilnærming til forretninger alltid være mest lønnsomt.

Robert Bosch, 1921
Logoen "We are Bosch" når Bosch bryter jord i Yakeshi, Kina.

We are Bosch

Vår mission forklarer hva som driver oss, hva vi har felles og hva vi står for. Vi ønsker å etterlate et varig spor i verden - oppnådd av et unikt og utmerket team.

Samsvar – ut over konsernets grenser

Samsvar referererer til overholdelse av juridiske krav og konsernretningslinjer. Dette er en integrert del av Boschs konsernverdier. For dette formålet har vi tatt klart standpunkt til juridiske krav og etiske spørsmål i vår globale forretningskodeks. Sammen med Boschs verdier danner dette et fundament som vi tror er nøkkelen til konsernets forretningssuksess. Og fordi ansvarlig og lovlig adferd er viktig også ut over konsernets grenser, har vi formulert forventninger til våre forretningspartnere i en adferdskodeks.

Dr. Stefan Hartung
Dr. Stefan Hartung, styreleder
Forretningskodeks

Forretningskodeks

Adferdskodeks for forretningspartnere

Adferdskodeks for forretningspartnere

Konsernets system for samsvarshåndtering

Boschs system for samsvarshåndtering danner et bindende globalt rammeverk for å fremme samsvarende atferd og reduserer samsvarsrisikoene. Systemet danner grunnlaget for effektiv implementering av eksterne og interne krav, og definerer minimumskrav for samsvarsrelevante prosesser. Disse inkluderer ulike tiltak for forebygging og kontroll samt det interne Bosch-varslingssystemet. Medarbeidere, forretningspartnere og tredjeparter kan bruke dette systemet når som helst for anonym rapportering av manglende samsvar.

Vanlige spørsmål

Compliance betyr å overholde lover og selskapets bestemmelser. Med andre ord må alle forretningsaktiviteter i Bosch Group og datterselskaper være i samsvar med alle juridiske krav, Code of Business Conduct og alle gjeldende retningslinjer og sentrale direktiver som gjelder disse emnene. ("compliance prinsippet").

Emnet om compliance er noe som gjelder alle medarbeidere, ettersom alle blir påvirket, direkte eller indirekte ved brudd. På den ene siden kan brudd på lover føre til kriminell påtale, avhengig av alvorlig saken er. På den annen side kan brudd på complianceprinsippet forårsake selskapet økonomisk skade og skade selskapets rykte. Resultatet er en svekkelse av selskapets forretningseffektivitet og dermed suksessen. Compliance gjelder også forretningsrelasjoner mellom Bosch og tredjeparter: Bosch ønsker ikke å være involvert i andre parters brudd på complianceprinsippet.

Det er opp til alle medarbeidere å rapportere mulige brudd på complianceprinsippet og på denne måten hjelpe til med å begrense konsekvensene av slike brudd og forhindre at lignende dårlig oppførsel skjer i fremtiden. Dette gjelder også forretningspartnere og tredjeparter.

• Alle medarbeidere, inkludert lærlinger og Ph.D-studenter

• Eksternt ansatte personer, som underleverandører eller medarbeidere som jobber for eksterne tjenesteleverandører

• Alle forretningspartnere, som leverandører, kunder eller joint venture-partnere

• Alle tredjeparter

Det er viktig at saker blir rapportert som antyder at en kriminell handling har blitt utført, som tyveri, svindel eller bestikkelser, eller at det har vært et systematisk brudd på juridiske krav eller selskapets interne forskrifter, som tilsiktet og vedvarende manglende overholdelse av kvalitets- eller sikkerhetsstandarder eller med Code of Business Conduct.

Ja. Complianse officers har ansvar for å gjennomføre etterforskninger, samle beviser som vil være gyldige i retten, og innlede eventuelle prosedyrer som kan være nødvendig. De får støtte fra eksperter i spesialistavdelingene som har den nødvendige opplæringen og relevant myndighet.

Personer som rapporterer mulige compliancesaker etter sin beste kunnskap og i god tro trenger ikke frykte ulemper fra selskapet som et resultat av sine handlinger.

Ja, du kan sende inn rapporter anonymt via Bosch compliance-hotline. Det er mulig å konfigurere en sikker postkasse i hotline for å samhandle anonymt med ansvarlig complianceleder.

Compliance lederen har ansvar for å lansere en etterforskning av rapporterte brudd og sikre at saken blir løst korrekt (ved behov med støtte fra Boschs spesialistavdelinger eller eksterne spesialister).

Alle rapporter om mulige brudd, i tillegg til tiltak som er tatt, må dokumenteres av samsvarslederen. Personen som rapporterer saken kan spørre om status på etterforskningen, gitt de legitime interessene til partene som er involvert. Hvis etterforskningen av en sak blir frafalt fordi ingen relevant dårlig oppførsel blir avdekket, vil personen bli informert om det, gitt at de ble bedt om å kommentere i løpet av etterforskningen eller har bedt om slik informasjon.

Alle rapporter om mulige compliancebrudd vil normalt involvere avsløring av personlige data. Mottak og behandling av slike rapporter krever derfor at personene som innleverer rapportene bekrefter at de har blitt informert om sine rettigheter under datapersonvernlover og at de samtykker i at deres personlige data blir brukt under etterforskning av compliancesaken. Dersom en rapport blir innlevert anonymt, gjelder ikke dette.

Ta kontakt med Bosch

Vi ser fram til å motta forespørselen din.

Telefon

Send oss en melding

Chat med oss!

Har du spørsmål eller forslag? Kontakt oss. Vi er tilstede fra 08.00 – 17.00 på alle hverdager.