Hopp til hovedinnhold
Bosch i Norge
Bærekraft, verdier og compliance

Vårt ansvar

For Bosch konsernet betyr bærekraft å sikre selskapets langsiktige suksess, samtidig som vi beskytter miljøet for fremtidige generasjoner. Vi streber etter å gjøre fornybar energi rimeligere og mobilitet enda tryggere, renere og mer økonomisk, og å utvikle miljøvennlige produkter.

Jeg mener virkelig at forretningsverdenen kan gjøre et stort bidrag til å løse utfordringene som samfunnet står overfor.
Dr. Volkmar Denner, styreleder

Våre verdier - hva vi bygger på

Verdiene våre gjenspeiler måten vi driver virksomheten på. Vår profesjonelle etikk når vi møter forretningspartnere, investorer, medarbeidere og samfunnet.

Icon number 1

Fremtids- og resultatorientering

Våre handlinger har fokus på resultater. Det gir oss mulighet til å sikre vår fremtid. Det skaper også en sunn basis for virksomhetens og stiftelsens sosiale initiativer.

Icon number 2

Ansvarlighet og bæredyktighet

Vi handler med omtanke og ansvarlighet til det beste for samfunnet og miljøet.

Icon number 3

Initiativ og konsekvens

Vi handler på eget initiativ, tar ansvar som entreprenør og jobber målrettet.

Icon number 4

Åpenhet og tillit

Vi kommuniserer viktige saker i selskaper til rett tid og på en åpen måte. Dette er det beste grunnlaget for et forhold basert på tillit.

Icon number 5

Rettferdighet

Vi gir våre kollegaer og forretningspartnere en rettferdig behandling og ser dette som hjørnesteinen i vår virksomhetssuksess.

Icon number 6

Pålitelighet, troverdighet og legalitet

Vi lover kun det vi kan holde, betrakter avtaler som bindende, respekterer og overholder lovgivningen i alle våre forretningstransaksjoner.

Icon number 7

Mangfoldighet

Vi setter pris på og oppmuntrer til mangfoldighet pga. den berikelse det gir, og ser det som absolutt nødvendig for vår suksess

Tegning av Robert Bosch

På lang sikt vil en ærlig og rettferdig tilnærming til forretninger alltid være mest lønnsomt.

Robert Bosch, 1921
Logoen "We are Bosch" når Bosch bryter jord i Yakeshi, Kina.

We are Bosch

Vår mission forklarer hva som driver oss, hva vi har felles og hva vi står for. Vi ønsker å etterlate et varig spor i verden - oppnådd av et unikt og utmerket team.

Compliance

Hos Bosch er overholdelse av lover en viktig del av selskapets verdier.

Volkmar Denner

Målet med våre globale forretningsregler er å beskytte både medarbeidere og selskapet, samt kunder og partnere.

Som vår misjon "We are Bosch" sier: Vi lover kun det vi kan holde, aksepterer avtaler som bindende, og respekterer og overholder lover i alle våre forretningstransaksjoner. For å sammenfatte viktigheten av dette prinsippet, har vi oppsummert vår posisjon med tanke på juridiske krav og etiske saker i vår globalt gjeldende Code og Business Conduct. Code og Business Conduct for forretningsatferd fungerer som retningslinjer for hvordan vi driver selskapet.

Bosch har et globalt compliancesystem ledet av Chief Compliance Officer som rapporterer direkte til styret. Vi har også en complianceavdeling og compliance officer i alle avdelinger og regioner.

Forebyggings- og inspeksjonstiltak, inkludert dobbel kontroll, jobbrotasjon i sensitive områder, samt regelmessige revisjoner er designet for å støtte vårt verdibaserte compliancesystem. Vi har også et obligatorisk compliance-treningsprogram for våre medarbeidere. I tillegg har vi etablert en "Compliancedialog" hvor compliancerelaterte emner og erfaringer kan diskuteres blant våre ledere, medarbeidere og samsvarsledere.

Compliance-systemet inkluderer også en rapporterings-hotline som medarbeidere, forretningspartnere og tredjeparter kan bruke til å rapportere uregelmessigheter når som helst. Ansvarsfull atferd som følger lover stopper ikke ved selskapets grenser. Med dette i tankene har vi etablert en Code of Business Conduct for leverandører, som definerer prinsipper og krav for å samarbeide med Bosch. Vi gjennomfører regelmessige revisjoner for å sikre at våre leverandører overholder disse prinsippene. I et miljø som endrer seg raskt, gjennomgår vi kontinuerlig compliancesystemet vårt, slik at vi raskt kan tilpasse regler og prosesser til nye juridiske og tekniske krav.

Nedlastinger

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct for Forretningspartnere

Code of Business Conduct for Forretningspartnere

Vanlige spørsmål

Hva mener vi med compliance?

Compliance betyr å overholde lover og selskapets bestemmelser. Med andre ord må alle forretningsaktiviteter i Bosch Group og datterselskaper være i samsvar med alle juridiske krav, Code of Business Conduct og alle gjeldende retningslinjer og sentrale direktiver som gjelder disse emnene. ("compliance prinsippet").

Emnet om compliance er noe som gjelder alle medarbeidere, ettersom alle blir påvirket, direkte eller indirekte ved brudd. På den ene siden kan brudd på lover føre til kriminell påtale, avhengig av alvorlig saken er. På den annen side kan brudd på complianceprinsippet forårsake selskapet økonomisk skade og skade selskapets rykte. Resultatet er en svekkelse av selskapets forretningseffektivitet og dermed suksessen. Compliance gjelder også forretningsrelasjoner mellom Bosch og tredjeparter: Bosch ønsker ikke å være involvert i andre parters brudd på complianceprinsippet.

Hva skal gjøres ved brudd på compliancekravene?

Det er opp til alle medarbeidere å rapportere mulige brudd på complianceprinsippet og på denne måten hjelpe til med å begrense konsekvensene av slike brudd og forhindre at lignende dårlig oppførsel skjer i fremtiden. Dette gjelder også forretningspartnere og tredjeparter.

Hvem kan rapportere brudd på compliianceprinsippet?

• Alle medarbeidere, inkludert lærlinger og Ph.D-studenter

• Eksternt ansatte personer, som underleverandører eller medarbeidere som jobber for eksterne tjenesteleverandører

• Alle forretningspartnere, som leverandører, kunder eller joint venture-partnere

• Alle tredjeparter

Hvilke brudd skal rapporteres?

Det er viktig at saker blir rapportert som antyder at en kriminell handling har blitt utført, som tyveri, svindel eller bestikkelser, eller at det har vært et systematisk brudd på juridiske krav eller selskapets interne forskrifter, som tilsiktet og vedvarende manglende overholdelse av kvalitets- eller sikkerhetsstandarder eller med Code of Business Conduct.

Mistanke, men ikke bevis - skal jeg levere inn en rapport?

Ja. Complianse officers har ansvar for å gjennomføre etterforskninger, samle beviser som vil være gyldige i retten, og innlede eventuelle prosedyrer som kan være nødvendig. De får støtte fra eksperter i spesialistavdelingene som har den nødvendige opplæringen og relevant myndighet.

Trenger personer som rapporterer brudd frykte konsekvenser?

Personer som rapporterer mulige compliancesaker etter sin beste kunnskap og i god tro trenger ikke frykte ulemper fra selskapet som et resultat av sine handlinger.

Er det mulig å sende inn anonyme rapporter?

Ja, du kan sende inn rapporter anonymt via Bosch compliance-hotline. Det er mulig å konfigurere en sikker postkasse i hotline for å samhandle anonymt med ansvarlig complianceleder.

Nøyaktig hva skjer med en rapport?

Compliance lederen har ansvar for å lansere en etterforskning av rapporterte brudd og sikre at saken blir løst korrekt (ved behov med støtte fra Boschs spesialistavdelinger eller eksterne spesialister).

Dokumentasjon og transparens

Alle rapporter om mulige brudd, i tillegg til tiltak som er tatt, må dokumenteres av samsvarslederen. Personen som rapporterer saken kan spørre om status på etterforskningen, gitt de legitime interessene til partene som er involvert. Hvis etterforskningen av en sak blir frafalt fordi ingen relevant dårlig oppførsel blir avdekket, vil personen bli informert om det, gitt at de ble bedt om å kommentere i løpet av etterforskningen eller har bedt om slik informasjon.

Datapersonvern

Alle rapporter om mulige compliancebrudd vil normalt involvere avsløring av personlige data. Mottak og behandling av slike rapporter krever derfor at personene som innleverer rapportene bekrefter at de har blitt informert om sine rettigheter under datapersonvernlover og at de samtykker i at deres personlige data blir brukt under etterforskning av compliancesaken. Dersom en rapport blir innlevert anonymt, gjelder ikke dette.

Ta kontakt med Bosch

Vi ser fram til å motta forespørselen din.

Telefon

Send oss en melding

Chat med oss!

Har du spørsmål eller forslag? Kontakt oss. Vi er tilstede fra 08.00 – 17.00 på alle hverdager.